Dla klienta

Większość z nas, na różnych etapach życia, spotyka moment konieczności podjęcia decyzji o zabezpieczeniu losu swojego majątku oraz przyszłości bliskich nam osób. Najistotniejsze jest, aby decyzja była bezpieczna dla was i osób wam bliskich, ale również korzystana pod względem prawnym i podatkowym.

Pomożemy państwu w wyborze najlepszej formy rozporządzenia majątkiem oraz szczegółowo wyjaśnimy znaczące różnice i skutki sporządzenia różnego rodzaju testamentów, umowy darowizny lub umowy dożywocia.

Wiele osób nie zdaje sobie sprawy z tego, że postępowanie spadkowe można w całości przeprowadzić u notariusza w trakcie jednej wizyty w kancelarii. Jest to alternatywa dla postępowania sądowego w przypadku braku sporu pomiędzy uczestnikami postępowania. W naszej kancelarii dokonają państwo wszelkich formalności niezbędnych do nabycia spadku, ale następnie również dokonania podziału spadku.

Regulacja stosunków rodzinnych oraz majątkowych pomiędzy osobami bliskimi może być sporządzona w kancelarii notarialnej. Pomagamy znaleźć najlepsze rozwiązania dla naszych klientów i ich bliskich. Zakres najczęściej podejmowanych czynności w powyższym zakresie to: umowy majątkowe małżeńskie / rozdzielność majątkowa, rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków, rozszerzenie wspólności majątkowej/, podziały majątku wspólnego, ugody alimentacyjne.

Dla niektórych codzienność, dla innych jedna z najważniejszych decyzji życiowych. Większość osób staje przed koniecznością kupna lub sprzedaży nieruchomości. Rozumiemy jak ważna i istotna jest to decyzja i dlatego wiemy, że warto mieć u boku silne wsparcie prawne. Dzięki naszemu doświadczeniu i wiedzy służymy niezbędną pomocą na każdym etapie przeprowadzania transakcji, począwszy od weryfikacji dokumentów, aż do skutecznego zawarcia umowy. Poza umowami sprzedaży najczęściej dokonywanie są również umowy zamiany, zniesienia współwłasności nieruchomości, łączenie i podział nieruchomości, ustanawianie hipotek, służebności osobistych, służebności gruntowych, służebności przesyłu, prawa użytkowania.

Dokumenty oraz informacje konieczne do sporządzenia umowy:

 1. dane osobowe stron czynności, określenie, czy nabycie następuje w: częściach ułamkowych, do wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej czy do majątku osobistego,
 2. numer księgi wieczystej prowadzonej dla lokalu,
 3. podstawa nabycia, czyli np. wypis aktu notarialnego , prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, inne,
 4. warunki umowy,
 5. zaświadczenie, że w lokalu nikt nie jest zameldowany na pobyt stały ani czasowy,
 6. zaświadczenie o braku zadłużenia w płatności opłat eksploatacyjnych,
 7. zaświadczenie, dotyczące położenia nieruchomości na obszarze rewitalizacji, obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji, o której mowa w rozdziale 5 Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji,
 8. świadectwo charakterystyki energetycznej,
 9. w przypadku obciążenia lokalu hipoteką zaświadczenie wierzyciela o wysokości zadłużenia z tytułu zobowiązania zabezpieczonego hipoteką wskazujące numer rachunku do dokonania całkowitej spłaty zadłużenia oraz informujące, iż po spłacie całości zadłużenia zgodnie z tym zaświadczeniem wyda dokumenty niezbędne do wykreślenia hipoteki lub zaświadczenie stanowiące podstawę do wykreślenia hipoteki,
 10. w przypadku zakupu lokalu z płatnością z udzielonego kredytu - umowa kredytowa, oświadczenie banku do ustanowienia hipoteki.

Wyżej wymienione dokumenty nie są listą zamkniętą i często po weryfikacji stanu prawnego wymagane będzie przedłożenie dodatkowych lub innych zaświadczeń. W celu uzyskania konkretnych informacji prosimy o kontakt z naszą kancelarią notarialną.

Dokumenty oraz informacje konieczne do sporządzenia umowy

 1. dane osobowe stron czynności, określenie, czy nabycie następuje w: częściach ułamkowych, do wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej czy do majątku osobistego,
 2. numer księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości gruntowej,
 3. podstawa nabycia, czyli np. wypis aktu notarialnego , prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, inne,
 4. wypis z rejestru gruntów, wyrys z mapy ewidencyjnej,
 5. zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub o braku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 6. wydane decyzje np. decyzje o warunkach zabudowy, o pozwoleniu na użytkowanie itp.
 7. zaświadczenie, dotyczące położenia nieruchomości na obszarze rewitalizacji, obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji, o której mowa w rozdziale 5 Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji,
 8. zaświadczenie dotyczące lasów w rozumieniu Ustawy o Lasach,
 9. w przypadku nieruchomości zabudowanej wyposażonej w urządzenia wykorzystujące energię- świadectwo charakterystyki energetycznej
 10. warunki umowy,
 11. w przypadku obciążenia nieruchomości hipoteką zaświadczenie wierzyciela o wysokości zadłużenia z tytułu zobowiązania zabezpieczonego hipoteką wskazujące numer rachunku do dokonania całkowitej spłaty zadłużenia oraz informujące, iż po spłacie całości zadłużenia zgodnie z tym zaświadczeniem wyda dokumenty niezbędne do wykreślenia hipoteki lub zaświadczenie stanowiące podstawę do wykreślenia hipoteki,
 12. w przypadku zakupu nieruchomości z płatnością z udzielonego kredytu - umowa kredytowa, oświadczenie banku do ustanowienia hipoteki.

Wyżej wymienione dokumenty nie są listą zamkniętą i często po weryfikacji stanu prawnego wymagane będzie przedłożenie dodatkowych lub innych zaświadczeń. W celu konkretnych informacji prosimy o kontakt z naszą kancelarią notarialną.

W przypadku nabycia nieruchomości, lokalu na podstawie dziedziczenia zawsze wymagane jest przedłożenie zaświadczenia Naczelnika Urzędu Skarbowego dotyczące wywiązania się z obowiązku podatkowego przez sprzedającego.

W przypadku gdy sprzedający nabył nieruchomość po 1 stycznia 2007 roku w drodze zapisu, dalszego zapisu, zapisu windykacyjnego, polecenia testamentowego, darowizny, polecenia darczyńcy, zasiedzenia, nieodpłatnego zniesienia współwłasności, zachowku, do sporządzenia umowy również niezbędne jest zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego.

Przy umowach sprzedaży nie ma konieczności przygotowywania świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków lub ich części, które są:

 • zabytkiem,
 • używane jako miejsce kultu i do działalności religijnej,
 • wolnostojące o powierzchni użytkowej poniże 50 m2,
 • budynkami mieszkalnymi przeznaczonymi do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku,
 • budynkami wolnostojącymi, nie więcej niż dwukondygnacyjnymi domami jednorodzinnymi o powierzchni zabudowy do 70m2, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działkach, które zostały zaprojektowane, a budowa jest prowadzona w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych inwestora ( dotyczy tylko zakończenia budowy, w przypadku sprzedaży czy najmu świadectwo jest potrzebne),
 • przemysłowe i gospodarcze a nie są wyposażone w instalacje zużywające energię (z wyłączeniem oświetlenia wbudowanego),
 • budynkami gospodarstw rolnych o wskaźniku EP określającym roczne obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną nie wyższe niż 50 kWh/(m2rok).

Do sporządzenia pełnomocnictwa nie jest wymagana osoba, której pełnomocnictwo ma zostać udzielone, a jedynie stawiennictwo osoby udzielającej pełnomocnictwa z dowodem osobistym lub paszportem. Pełnomocnictwo - informacje niezbędne do sporządzenia

 1. dane osobowe Mocodawcy i Pełnomocnika,
 2. zakres pełnomocnictwa: jakich czynności może dokonywać Pełnomocnik w imieniu Mocodawcy.